Startpagina rubrieken.com

Flora en fauna, natuur, milieu, planten en dieren, duurzame wereld, kritisch bosbeheer

Lumago Systems & services b.v. - Lumago is het bedrijf voor de shredders en versnipperaars op elk gebied. Van papier tot boomstammen en van autocarrosserieën tot witgoed.
Maltha Glasrecycling - Gespecialiseerd in de recycling van holglas (potten en flessen) en vlakglas (ruiten, spiegels etc). Meerdere vestigingen in Europa. www.maltha.nl
Max Havelaar, keurmerk voor eerlijke handel, fair trade label - Max Havelaar, het keurmerk voor eerlijke handel, maatschappelijk verantwoord ondernemen op basis van een duurzaam inkoopbeleid. Op deze site leest u alles over de Stichting. Onze werkwijze, het laatste nieuws en belangrijke verkoopadressen. Verder vindt u ook informatie over Max thuis, Max op het werk, Max in de media en Max op school
Milieu Centraal – alles over energie en milieu en in het dagelijks leven - Milieu Centraal is een landelijke organisatie die consumenten praktische en betrouwbare milieu-informatie biedt. De informatie is getoetst door een forum van onafhankelijke deskundigen. www.milieucentraal.nl
Milieu en Gezondheid - Alles over de invloed van het milieu op de gezondheid. Deze website wijst de weg naar informatie over gezondheidsrisico's van milieuvervuiling en geeft handreikingen voor actie. www.milieuengezondheid.nl
Milieucentrum Utrecht | Duurzaamheid heeft de toekomst - Milieucentrum Utrecht werkt al meer dan 25 jaar aan een duurzame stad Utrecht. MCU doet dit als koepelorganisatie, initiator/ondersteuner, forum, informatieverstrekker, stedelijke belangenbehartiger en schakel tussen gemeentelijk milieubeleid en de Utrechtse samenleving. www.milieucentrumutrecht.nl
Milieudefensie – Natuurlijk kan het anders! - Met het oplossen en voorkomen van milieuproblemen is een wereld te winnen. Voor onszelf en toekomstige generaties. Milieudefensie is een beweging van mensen die zich hiervoor inzet: lokaal, landelijk en wereldwijd als lid van Friends of the Earth International. Milieudefensie. Een wereld te winnen. www.milieudefensie.nl
Milieuloket - Het Milieuloket biedt informatie op hoofdlijnen over 'het milieu'. Het bevat informatie over onderwerpen als het broeikaseffect en genetische manipulatie. Daarnaast vindt u ook tips over bijvoorbeeld afval, doe-het-zelven en wasmiddelen. Met de subsidiewijzer vindt u snel de weg in de Nederlandse milieusubsidies. www.milieuloket.nl
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie | Rijksoverheid.nl - Het ministerie staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni
Ministerie van Infrastructuur en Milieu | Rijksoverheid.nl - Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Vlot, veilig en leefbaar: dat is Infrastructuur en Milieu. www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm
Ministerie van VROM - Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) stelt zichzelf de volgende prioriteiten: het scheppen van een prettige woonomgeving, het voeren van een ruimtelijk ontwikkelingsbeleid en de ontwikkeling van een duurzame toekomst. www.vrom.nl
Mooi Gelderland - Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen beschermen en beheren bijna 11.000 ha natuur en landschap en een groot aantal kastelen, historische landhuizen, ruïnes en boerderijen in Gelderland. Hier vindt u meer informatie over het werk van de stichtingen, opengestelde kastelen voor bezoek, (kinder)evenement of huwelijkssluiting, natuurterreinen, boswachterwandelingen en donateur worden. www.mooigelderland.nl
MRF (Metaalrecycling federatie ) - De MRF is een vereniging ter bevordering van (milieuvriendelijke en economischverantwoorde) recycling van gebruikte metalen in Nederland
Natuur en Milieu Flevoland - Natuur en Milieu Flevoland (voorheen Milieufederatie Flevoland). Natuur en Milieu Flevoland is een vereniging, een federatie van organisaties, die zich sterk maakt voor de ontwikkeling van een duurzaam Flevoland met een vitale natuur en gezond milieu. www.natuurenmilieuflevoland.nl
Natuur en Milieu Overijssel: spin in het web! - Natuur en Milieu Overijssel is de spin in het web van natuur- en milieuorganisaties in de provincie Overijssel. Zij streeft naar een goed milieu voor mens en natuur en is het provinciale samenwerkingsverband van meer dan tachtig vrijwilligersorganisaties. www.natuurmilieu.nl
Natuur en Milieu | voor een mooie en gezonde wereld - Stichting Natuur en Milieu werkt met hart en ziel aan een mooi landschap, een rijke natuur en een gezond milieu. Als onafhankelijke organisatie zetten wij ons in voor duurzame oplossingen voor natuur- en milieuproblemen. www.natuurenmilieu.nl
Natuur en Milieufederatie Drenthe - De Stichting Natuur en Milieufederatie Drenthe streeft een duurzame samenleving na en richt zich in dit streven specifiek op de natuur en het milieu in Drenthe. We behartigen de belangen van natuur, milieu en landschap. www.nmfdrenthe.nl
Natuur en Milieufederatie Groningen - De Natuur en Milieufederatie Groningen is de spin in het web van natuur- en milieuorganisaties in de provincie Groningen. Ze staat voor het belang van natuur, milieu en landschap en treedt op namens bijna 40 natuur-, milieu- en landschaps-organisaties in deze provincie. www.mfgroningen.nl
Natuurmonumenten : Als je van Nederland houdt - Natuurmonumenten is een onafhankelijke vereniging die natuur, landschap en cultuurhistorie veiligstelt door gebieden aan te kopen, te beheren en te beschermen. Voor nu en voor toekomstige generaties. www.natuurmonumenten.nl
Nederland Bloeit - Nederland Bloeit is een gemeenschappelijk initiatief van agrarische ondernemers om het belang en de maatschappelijke betrokkenheid van de sector onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Nederland Bloeit zoekt transparantie en schuwt daarbij discussie niet. www.nederlandbloeit.nl
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie - Alle informatie over de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie en onze activiteiten in de natuur voor jongeren tussen 12 en 25 jaar! www.njn.nl
NEDERLANDSE VERENIGING voor NATUURTOEZICHT - Bij de Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht zijn zo'n 900 van de rond 2000"Groene BOA's" in Nederland aangesloten. De "Groene BOA's" ( jachtopzichter, bos-, duin-en natuurwachter) verzorgen, in samenwerking met de 25 regiokorpsen van politie, toezicht en opsporing in buitengebieden.Dit is een groot deel van het grondoppervlak van Nederland
Omrin – afval is niet niks - Afvalinzameling en -verwerking heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een volwaardige bedrijfstak, zodat niet meer wordt gesproken over afvalverwerking, maar over afvalstoffenmanagement. Omrin is actief in de gehele keten van afvalstoffenmanagement
P. van der Kooij Groep - P. van der Kooij Groep is een veelzijdig bedrijf met vestigingen in Schiedam enDrachten. Beide vestigingen beschikken over uitgebreide faciliteiten voor op-en overslag van materialen en staan onze weegbruggen ook ter beschikkingvan derden. In beide vestigingen hebben wij bovendien een eigen werkplaatswaar zowel nieuwbouw van grindwagens, als reparatie en onderhoud van machinesen voertuigen plaatsvinden. Containerservice en het (bulk-) transport en milieutechniek.Scheiding, verwerking en hergebruik van bouw- en sloopafval, alsmede recyclingvan dakgrind (met inbegrip van het zuigen en blazen van dakgrind) en asbestverwijdering
Platform Lichthinder - Platform Lichthinder staat voor het behoud van duisternis als een kwaliteit van onze leefomgeving. Het platform is in 2002 opgericht en heeft als doelstelling het vergroten van de bewustwording van duisternisbescherming en het realiseren van specifieke wetgeving rond lichthinder. www.platformlichthinder.nl
Ploos van Amstel Milieu Consulting B.V. Maarheze - Ploos van Amstel Milieu Consulting is een organisatieadviesbureau dat zich richt op het milieu. We zien het als een uitdaging om met klanten tot vernieuwende, unieke oplossingen te komen. www.ploos-energie.nl
PVE : Productschappen Vee, Vlees en Eieren - (Pluim-)Veehouders, veehandelaren, slachterijen, (pluimvee)vlees verwerkende bedrijven, slagers, poeliers, eierpakstations, eierproductfabrikanten en supermarkten allemaal hebben ze te maken met de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE). www.veevleesei.nl
RayGuard : Alles over elektrosmog en straling - RayGuard de oplossing voor de negatieve effecten van elektrosmog. Heeft u last van duizeligheid of maagklachten / darmklachten door elektrosmog en straling? Met RayGuard verdwijnen klachten veroorzaakt door deze vormen van straling. www.rayguard.nl
Regelink Ecologisch onderzoek, Rheden - Regelink Ecologisch onderzoek is een adviesbureau van Johannes Regelink. Hij is voornamelijk gespecialiseerd in onderzoek en Flora- en faunawet studies naar zoogdieren. Zo is onderzoek naar een groot aantal vleermuis en muizen soorten uitgevoerd. www.regelink.net
Roele de Vries Recycling - Roele de Vries Recycling helpt bedrijven bij het sorteren van hun afvalstromen en zorgt voor de recycling van het afval. Met een hoofdkantoor in Wognum en vestigingen in Alkmaar en Nieuw-Vennep is Roele De Vries Recycling een betrouwbare partner op het gebied van inzameling en verwerking van vele herbruikbare afvalstromen. www.roeledevriesrecycling.nl
Rotterdam Climate initiative - Het Rotterdamse straatbeeld zal de komende jaren fors veranderen. Er zullen duizenden bio-voertuigen rondrijden en biotankstations worden de normaalste zaak van de wereld. Rotterdam is de eerste Nederlandse stad waar dat op grote schaal zal gebeuren. www.rotterdamclimateinitiative.nl
Ruyters Advies Groep Echt : Milieu adviesbureau - Milieu adviesbureau gespecialiseerd in milieu vergunningen en handhaving tegen een gunstige prijs. www.ruytersadviesgroep.nl
Searchbv.nl – Asbest verwijderen - Search Milieu B.V. werkt voor de inventarisaties, de onderzoeken en de analyses van asbesthoudende materialen samen met Search Laboratorium B.V., een onafhankelijk, RvA-geaccrediteerd laboratorium. www.searchbv.nl
Social TRade Organization STRO - Social TRade Organization STRO ziet het optimaliseren van duurzame mogelijkheden en het ontplooien van ongebruikte capaciteiten van mensen in regio's van ontwikkelingslanden als basis voor economische ontwikkeling. Er zijn vaak voldoende grondstoffen of agrarische producten. En er zijn mensen die willen werken, kopen en verkopen. www.strohalm.nl
Staatsbosbeheer. Alles wat de natuur te bieden heeft - Staatsbosbeheer werkt aan een duurzame leefomgeving voor mens, plant en dier. Staatsbosbeheer is de grootste natuurbeheerder in Nederland. De natuurgebieden van staatsbosbeheer worden gebruikt voor recreatie, natuurbehoud en houtwinning. www.staatsbosbeheer.nl
Stichting Bomen Over Leven : voor milieu en natuur - Stichting Bomen Over Leven benadert de natuur- en milieuproblematiek anders en op haar eigen, positieve wijze. De belangrijkste activiteit is het verstrekken van informatie en het geven voorlichting over de natuur, in het bijzonder over bomen. www.bomenoverleven.nl
Stichting Das&Boom Opvang en Avies - De Stichting Das&Boom zet zich in om in Nederland een gezonde dassenpopulatie te bereiken en behouden, middels het geven van adviezen inzake het beschermen en behouden van zijn leefmilieu en het opvangen en revalideren van hulpbehoevende dassen. www.dasenboom.nl
Stichting De Noordzee, Utrecht - Stichting De Noordzee, belangenbehariger en advocaat van de zee met informatie over visserij, scheepvaart, ruimtelijke ordening en natuur op zee. www.noordzee.nl
Stichting DOEN – werkt aan een wereld waar iedereen aan mee kan doen - Stichting DOEN werkt aan een leefbare wereld waaraan iedereen kan meedoen. Zij kan een verscheidenheid aan initiatieven financieren op het gebied van Duurzame Ontwikkeling, Cultuur, Welzijn en Sociale Cohesie dankzij de financiële bijdrage van de Goede Doelen Loterijen. www.doen.nl
Stichting Kritisch Bosbeheer - Stichting Kritisch Bosbeheer (SKB) is voortgekomen uit de Landelijke Werkgroep Kritisch Bosbeheer (LWKB). Deze organisatie is opgericht naar aanleiding van de door deze stichting gemeende "achterhaalde opvattingen over bosbeheer in de Nederlandse natuurbescherming". De hoofddoelstelling luidt: "Het drastisch terugdringen van de hoge graad van onnatuurlijkheid in een groot deel van de Nederlandse bossen en het bevorderen van het inheemse karakter, waarbij het menselijk ingrijpen uiteindelijk zoveel mogelijk achterwege wordt gelaten." www.nieuwe-wildernis.nl
Stichting Milieukeur - Milieukeur is het keurmerk voor milieukwaliteit dat op diverse consumentenproductente vinden is. Milieukeurcriteria betreffen de gehele levenscyclus van het product: vangrondstof, fabricage en verpakking tot en met het gebruik en de afvalfase
Stichting Peakoil Nederland - Stichting Peakoil Nederland is de Nederlandse tak van een internationaal non-profit netwerk van experts verenigd onder de naam ASPO met als doelstellingen: 1. Het evalueren van de wereldvoorraad van olie en gas; 2. Het bestuderen van de uitputting hiervan, waarbij economie, vraag, technologie en politiek in ogenschouw wordt genomen; 3. Het bewerkstelligen van bewustzijn over de gevolgen van fossiele uitputting voor de maatschappij. www.peakoil.nl
Stichting Robinia : Europees kwaliteitshout voor een duurzaam leefmilieu - Stichting Robinia is een kennis- en informatiecentrum over duurzame teelt, verwerking en gebruik van hout. Alle betrokkenen uit de houtwereld, van teler tot consument en van overheid tot natuur- en milieuorganisatie, kunnen bij haar terecht met vragen of voor advies. www.robinia.nl
Stichting Singelgebied Utrecht – Belangenvereniging - De Stichting Singelgebied Utrecht is opgericht om de voortdurende aantasting en verwaarlozing van het singelgebied tot staan te brengen
Telmee : Flora en Fauna - Welke soorten komen voor in Nederland, hoeveel zijn het er en waar zitten ze? Gaan ze voor- of achteruit en waarom? Uw waarnemingen helpen ons om daar antwoord op te geven! Ze dragen namelijk bij aan de kennisontwikkeling over de natuur in Nederland. Het vaststellen van welke planten en dieren op welke plekken in ons land voorkomen is van belang om de Nederlandse natuur goed te kunnen beschermen. www.telmee.nl
Tritium Advies B.V. Tritium Advies, Nuenen, Prinsenbeek, Neer en Arkel - Wij ondersteunen bedrijven, particulieren en overheden met milieuvraagstukken en -onderzoeken. Ons uitgangspunt daarbij is de milieuzorgen van onze klant volledig uit handen te nemen. www.tritium.nl
Tropenbos International (TBI) - Tropenbos International (TBI) is een internationale stichting met basis in Nederland die zich richt op het duurzaam beheer van tropische bossen voor mensen, bescherming en duurzame ontwikkeling door middel van onderzoek. www.tropenbos.nl
Twence B.V. Afvalverwerking - Twence B.V. Afvalverwerking is een jonge organisatie, ontstaan uit de samenvoeging van aviTwente B.V. met de afvalverwerkingsactiviteiten van de sector Milieu van Regio Twente. Het is een modern en slagvaardig bedrijf dat op efficiënte wijze de be- en verwerking van huishoudelijk- en bedrijfsafval verzorgt. www.twence.nl
Twintig Nationale Parken - Een Nationaal Park kent een karakteristiek landschap met bijzondere planten en dieren. Grondeigenaren, terreinbeheerders en andere betrokkenen zorgen dat die natuur karakteristiek en bijzonder blijft. De mooiste stukken natuur blijven daardoor voor Nederland behouden. www.nationaalpark.nl
Utrechts Landschap - Stichting Het Utrechts Landschap beschermt natuur en cultuur in de provincie Utrecht. www.utrechtslandschap.nl
V-Label (V-keurmerk) : Het Europese vegetarisme-keurmerk - Ieder product dat met het Europese V-keurmerk gekenmerkt wordt, mag geen van de volgende bestanddelen of hulpstoffen bevatten: Dierlijk vlees (vlees, gevogelte, vis, zeebanket). Bestanddelen die van vlees of beenderen gemaakt zijn (in soepen, sauzen, toebereidingen). Dierlijke vetten (uitgezonderd: botervet), braadvetten of margarine die visolie of soortgelijke producten bevatten, bijv. in gebak, omelet, paté, voor het bakken en braden, voor het invetten van bakblikken en –vormen of voor welke andere toepassing ook. Gelatine, gelei, geleermiddelen van dierlijke afkomst. Koninginnenbrood (speciaal bijenproduct). Andere producten die bestanddelen van slachtafval bevatten. Eieren van kooikippen. www.v-label.info
Van tintelen sustainable....voor een warm gevoel - Via deze website kunt u kennis maken met de "natuurlijke" vorm van energie.Op deze site staan voorbeelden van windenergie, het gebruik van een zonneboileren het opwekken van warmte vanuit grondwater
VeM, Centrum vrouw en milieu : een duurzame relatie! - Een duurzame wereld is een wereld waarin de mensen zich zodanig sociaal, economisch en cultureel ontwikkelen dat de draagkracht van de aarde wordt gerespecteerd en ten goede komt aan de gehele wereldbevolking. www.vrouwenmilieu.nl
Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming - De Vereniging stelt zich ten doel de bescherming van dieren en het milieu tegen elke gedraging die in strijd is met een verantwoorde dieren en milieu bescherming. De vereniging wil haar doel verwezenlijken onafhankelijk van enige politieke stroming. www.politiedierenenmilieu.nl
Vereniging van Beleggers voor duurzame Ontwikkeling (VBDO) - De roep om duurzaamheid wordt sterker, ook in de financiële wereld. Zo zijn er duurzame fondsen, ethische banken en besteden ook steeds meer beursgenoteerde ondernemingen aandacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. De Vereniging van Beleggers voor duurzame Ontwikkeling (VBDO) is opgericht met het doel om de kapitaalmarkt te verduurzamen. www.vbdo.nl
Vlinderstichting - De Vlinderstichting is een natuurbeschermingsorganisatie die zich sterk maakt voor het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en Europa. De medewerkers worden daarbij geholpen door meer dan 2000 vrijwilligers. www.vlinderstichting.nl
VMR – Vereniging voor Milieurecht - De VMR is opgericht op 30 september 1982 en stelt zich ten doel de belangstelling voor en de beoefening van het milieurecht te bevorderen. De VMR houdt zich zowel bezig met regelgeving op het gebied van de milieuhygiëne als regelgeving op het gebied van natuur- en landschapsbehoud. www.milieurecht.nl
Vogelbescherming Nederland - De site van Vogelbescherming Nederland geeft nieuws en informatie over vogels,hun bescherming en de Vereniging
W.A. van Peperzeel bv - W.A. van Peperzeel non ferro metalen, batterijrecycling
Waarneming.nl – alle waarnemingen uit de natuur online - Waarneming.nl werkt met meer dan 1 soortgroep. Voor de invoer van je vogel-, zoogdier- en insectenwaarnemingen kun je toe met 1 site, al je gegevens bij elkaar. www.waarneming.nl
Waddenvereniging - De Waddenvereniging werkt aan het herstel, het beheer en het behoud van de Waddenzee. Maar hoe? Het gebied is groot, het reikt van Den Helder tot Esbjerg in Denemarken. Het wordt bestuurd door een kluwen van allerlei grote en kleine overheden. En alleen al in Nederland wordt in dit natuurgebied ook gebouwd en gewoond, gevaren en gebaggerd, gevist en gasgewonnen. En ondertussen stijgt de zeespiegel... www.waddenvereniging.nl
Water Natuurlijk : waterschapsverkiezingen - Water Natuurlijk komt op voor de belangen van natuur, recreatie en bewoners. Water Natuurlijk wil er voor zorgen dat het water bij u in de buurt mooier, gezonder en veiliger wordt. Bovendien wil Water Natuurlijk dat de investeringen in natuur en waterrecreatie waardevolle investeringen zijn. www.waternatuurlijk.nl
Weet wat je eet – Bestrijdingsmiddelen in groente en fruit - Weet wat je eet! Drie milieu- en consumentenorganisaties doen onderzoek naar gevaarlijke stoffen in voedsel. Verse groenten en fruit horen thuis in een gezonde voeding. Maar zijn ze altijd zo gezond? Vaker dan u denkt zitten er resten van bestrijdingsmiddelen in groente en fruit. Veel mensen verwachten dat de overheid zorgt voor schoon voedsel in de winkel. Helaas niet. www.weetwatjeeet.nl
Wereld Natuur Fonds - Overal in de wereld wordt de natuur bedreigd. Het Wereld Natuur Fonds wil de natuur een stem geven. Met uw steun komen we op voor de bescherming van bedreigde dieren en de gebieden waarin zij leven. www.wnf.nl
Windmill Milieu en Management, Berg en Terblijt - Een wabo milieuvergunning vervangt alle andere vergunningen die aangevraagd dienden te worden bij de bouw van een gebouw of de start of wijziging van een bedrijf. www.milieucoordinator.nl
Women in Europe for a Common Future (WECF) - WECF is een netwerk van zo'n 100 organisaties in West en Oost Europa, de Kaukasus en Centraal Azië die gezamenlijk werken aan duurzame ontwikkeling, bescherming van gezondheid en milieu en armoedebestrijding onder het motto een gezond milieu voor iedereen. www.wecf.eu
Zeeburg Nieuws - Onafhankelijke informatiepagina / knipselkrant over natuur, milieu en klimaat. www.zeeburgnieuws.nl
Pagina 1