Startpagina rubrieken.com

Politieke partij, stemmen, stembus, politiek, regering, tweede kamer, senioren, 2010

Overheid in Nederland - Portaal van alle politiek-bestuurlijke personen in Nederland. Nu en in het verleden. www.overheidinnederland.nl
Parlement & Politiek - Overzichtelijke site over werkwijze en achtergronden landelijke politiek met uitgebreide informatie over partijen, personen, kabinetten, ministers, de verkiezingen en de kabinetsformatie
Partij van de Arbeid (PvdA) - Voor de PvdA telt iedereen meeDe PvdA is een vereniging van meer dan 60.000 leden, die samen bepalen wat er moet gebeuren. Die leden zijn actief in meer dan 500 plaatselijke afdelingen en twaalf gewesten. Afgevaardigden uit die plaatselijke afdelingen vormen samen het Congres, het hoogste orgaan van de PvdA.
Partij voor de Dieren - De Partij voor de Dieren wil de positie van dieren in onze samenleving verbeteren. Wij komen op voor de zwaksten, de stemlozen in onze maatschappij, de dieren.
Partij voor het Noorden - De Partij voor het Noorden is een onafhankelijke politieke partij, die zich in het bijzonder inzet voor de vorming van een landsdeel Noord-Nederland met een eigen bestuur. www.partijvoorhetnoorden.nl
PerspectieF - PerspectieF is de jongerenorganisatie van de ChristenUnie. PerspectieF onderscheidt zich van andere politieke jongerenorganisaties door onze visie op het leven, de samenleving en de politiek. Deze visie is gebaseerd op ons geloof in God en op wat Hij ons bekend maakt in de Bijbel. Wil je ook een actieve rol spelen in politiek en maatschappij? www.perspectief.nu
Politieke Barometer - De Politieke Barometer van INTERVIEW-NSS is een telefonisch onderzoek waarvoor dagelijks (behalve 's zondags) de politieke voorkeur van 100 Nederlanders wordt gepeild. De peiling wordt wekelijks gerapporteerd op basis van een tweewekelijks voortschrijdend gemiddelde. De gegevens zijn actueel, representatief en betrouwbaar.
Politieknieuws.nl - Het mediaoverzicht van alle ontwikkelingen in en rondom de Nederlandse politiek. Op ieder moment het meest complete overzicht van alle ontwikkelingen in en rond de Nederlandse politiek en haar kopstukken. Top 10 politici – populaire thema's. www.politieknieuws.nl
Prodemos, huis voor democratie en rechtsstaat - ProDemos is een landelijke, niet-partijgebonden organisatie. ProDemos informeert burgers over de democratische rechtsstaat en stelt hen in staat om actief aan politieke besluitvorming deel te nemen. www.prodemos.nl
psp 92 : De Pacifistisch Socialistische Partij - De Pacifistisch Socialistische Partij die in 1992 heropgericht is, gaat uit van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, opgesteld in 1948 door de Verenigde Naties. In deze Verklaring staat dat alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en rechten worden geboren en dat een ieder aanspraak heeft op alle rechten en vrijheden uit deze Verklaring van de Rechten van de Mens. Zo is het en niet anders! Althans zo zou het moeten zijn. Alle oorlogsvoering vormt een volstrekte ontkenning van ieder mensenrecht. Oorlog dient als misdaad, oorlogsvoorbereiding als misdaadvoorbereiding te worden erkend. Militaire opleiding veronderstelt verachting van mensenrechten en kweekt die aan. www.psp92.nl
Raadslid.nu – Politiek onafhankelijke website voor en door raadsleden - Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, voor en door raadsleden, platform voor discussie en uitwisseling van initiatieven,voorstellen en moties, informatie omtrent het werk als raadslid en belangenbehartiging. www.raadslid.nu
RMP : Republikeinse Moderne Partij - De vereniging heeft ten doel de verwezenlijking van een parlementaire republiek met een gekozen president. De enige partij die gaat voor het presidentschap in Nederland. www.republikeinen.org
SGP Utrechtse Heuvelrug - SGP Utrechtse Heuvelrug. Op deze site treft u alle informatie aan over SGP Utrechtse Heuvelrug. www.sgputrechtseheuvelrug.nl
SGP-jongeren op Urk - Ook de SGP-jongeren op Urk zijn online! Lees wat de SGP-jongeren op Urk doen. Of wil je weten hoe de landelijke SGP-jongeren over maatschappelijke zaken denken? Ook dat is er te vinden!
Sociaal-Liberale Partij - Wij streven naar een sociale en liberale maatschappij waarvan de overheid transparant en democratisch is ingericht. www.sociaal-liberalepartij.nl
Sociale Vraagstukken - TSS Tijdschrift voor sociale vraagstukken biedt actualiteit en diepgang over politiek, beleid en praktijk voor professionals die zich bezighouden met sociale kwesties. TSS verschijnt tien keer per jaar, waarvan één keer als jaarboek. Een aantal artikelen uit TSS is ook te downloaden. www.socialevraagstukken.nl
Socialistische Partij (SP) - Zonder leden geen partij. Veel meer nog dan voor andere partijen geldt dat voor een actieve beweging als de SP. Sinds begin 1998 is de SP de vierde partij van Nederland in ledental. En onder al die SP'ers zijn er ongekend veel actief betrokken bij hun partij.
Solidara, eenheid in vrijheid en solidariteit - Solidara is een partij voor sociaal progressieve mensen. Belangrijke begrippen voor Solidara zijn democratie en integriteit, eerlijke kansen voor iedereen, solidariteit, medemenselijkheid, duurzaamheid en dierenwelzijn. www.solidara.nl
SP afdeling Oss - Op deze website vind u het laatste SP-nieuws uit de gemeente Oss, de laatste persberichten omtrent de politiek in Oss en nog veel meer. Bezoek deze actuele website eens
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) - De Staatkundig Gereformeerde Partij – we spreken in het vervolg maar over de'SGP' – mag zich de oudste politieke partij van Nederland noemen. Daar schamen we ons niet voor. Integendeel. Het klinkt natuurlijk weinig sympathiek als iemand op grond van zijn of haar uiterlijk 'oud' wordt genoemd.
STAPB – Stichting Adviesgroep Politiek en Beleid - STAPB, de Stichting Adviesgroep Politiek en Beleid hoopt met de stellingwijzer.nl een bijdrage te leveren aan een meer directe democratie in Nederland en de verstandhouding tussen burgers en politici te verbeteren. Hier ligt de kans onze inspraak doorlopend kenbaar te maken en tegelijk daarmee onze politici te steunen! www.stellingwijzer.nl
Stem Nederland (Bos vs Balkenende) - Leuke parodie in verkiezingstijd... Bos en Balkenende zingen over Stem Nederland.
StemDirect : De Continue Directe Democratie Partij - Ook zo'n moeite met slechts eenmaal kiezen? Wil je kunnen blijven kiezen in de komende 4 jaar? Stem dan op de partij die precies stemt wat jij wilt! www.stemdirect.nl
Stemhok.nl - Stemhok is het politiek-satirisch internet magazine van Nederland. De site volgt de Nederlandse politiek op de voet en staat die politiek graag op de lange tenen via artikelen, een stemwijzer, columns, een eigen peiling en pastisches op affiches.
Stemjong.nl – Nationale Jeugdraad - Een site van de Nationale Jeugdraad met informatie over politiek voor jongeren
StemWijzer - Wat zijn voornemens van partijen ten aanzien van veiligheid, milieu, leefbaarheid, verkeer en vervoer? En hoe gaan partijen om met de op handen zijnde bezuinigingen? De StemWijzer is voor deze verkiezingen opnieuw vorm gegeven en er is op basis van gebruikersonderzoek een nog beter resultaatscherm ontworpen. www.stemwijzer.nl
Trots op Nederland - Politiek betekent ook keuzes maken en prioriteiten stellen. Daarom heeft Trots op Nederland acht hoofdthema's gekozen. U kunt zelf een actieve bijdrage leveren aan het uitwerken van deze thema's. www.trotsopnederland.com
VCP – Verenigde Communistische Partij - VCP. Het communistisch principe: "Ieder draagt naar vermogen bij en ontvangt behoefte", garandeert een werkelijk vrije ontwikkeling van iedereen
Verenigde Senioren Partij Dordrecht - Verenigde Senioren Partij. What's in the name! Ulrich Wijbers Verenigde Senioren Partij Lijst 18 nummer 5 Dordrecht.
VLD – Vlaamse Liberalen en Democraten - Wie hard werkt moet vooruitgaan.
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) - Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van alle mensen vormen de liberale beginselen. Deze zijn vastgelegd in de Beginselverklaring van de VVD. www.vvd.nl
VSP (Verenigde Senioren Partij) - Een Partij die kiest voor iedere burger, maar vooral oog heeft voor senioren
Wat vindt Nederland ervan - Wij onderzoeken dagelijks de opinie van Nederland over tal van actuele onderwerpen via polls, enquêtes en ons forum. Bouw met ons mee en wordt ook lid van ons internet Opiniepanel! www.watvindtnederlandervan.nl
Water Natuurlijk : waterschapsverkiezingen - Water Natuurlijk komt op voor de belangen van natuur, recreatie en bewoners. Water Natuurlijk wil er voor zorgen dat het water bij u in de buurt mooier, gezonder en veiliger wordt. Bovendien wil Water Natuurlijk dat de investeringen in natuur en waterrecreatie waardevolle investeringen zijn. www.waternatuurlijk.nl
Weblog Jan Marijnissen - 25 Zetels. Dat zijn een hoop nieuwe Kamerleden. Op dit weblog worden ze één voor één aan je voorgesteld. www.janmarijnissen.nl
Weerwoord – Politiek Discussie Forum - Weerwoord is een politiek en maatschappelijk discussie forum, waar leden met elkaar met elkaar kunnen discussiëren, van mening kunnen verschillen. www.weerwoord.nl
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid - Het doel van de WRR is de regering te adviseren over toekomstige ontwikkelingen die van groot maatschappelijk belang zijn. Bij die adviezen staat de wetenschappelijke benadering voorop. De regering kan deze adviezen gebruiken om bestaand beleid tegen het licht te houden, bij de ontwikkeling van nieuw beleid of voor onderbouwing van de besluitvorming. www.wrr.nl
Wobverzoek.nl : Over openbaarheid van bestuur en informatie - Deze site gaat over openbaarheid van informatie en de Wet Openbaarheid van Bestuur. Via de site kunnen Wobverzoeken geanonimiseerd worden ingediend. Openbaarheid van bestuur wordt met het inzagerecht in documenten gediend. www.wobverzoek.nl
Pagina 1